Om Welfare food

Welfare Food leverer produkter med den højeste standard for dyrevelfærd. Opdrættet sker på en sådan måde, at det færdige produkt opnår en høj kvalitet, med fokus på et godt ernærings- og sundhedsmæssigt indhold. Welfare Food ønsker kontinuerligt, at medvirke til at forbedre produktionsmetoderne, således at opdrættet sker med det lavest mulige input af resourcer, med den mest optimale påvirkning af miljøet.

Produkter fra Welfare Food er således ikke kun en garanti for, at dyrene har haft en god og sund opvækst, hvor dyrets naturlige adfærd og behov i et stressfrit miljø tilgodeses, men også, at fødekæden ikke indeholder produkter, som er usunde for dyr og mennesker.

Produkter fra Welfare Food stammer fra dyr, som har indtaget et foder, der er naturligt for det enkelte dyr. Derfor anvendes der ikke restprodukter fra bagerier, slikfabrikker, bryggerier eller andre tilsvarende kilder. Vores foderstoffer indeholder ikke kød- og benmel, gen-modificeret planter og forebyggende medicin, som kunne have en sundhedsmæssig negativ konsekvens. Hvor foderet ikke er hjemmeproduceret eller oprindelsen er kendt og sporbar, anvendes kun økologisk foder.

Dyr hos Welfare Food fikseres ikke, hvorfor alle dyr er løsgående og har plads til at udfolde sig naturligt. Der skeles ikke til hvad der er nemmest, men til hvad der er bedst for det enkelte dyrs sundhed og trivsel. Kun hvor det tjener dyrets eller miljøet bedste, holdes dyr under tag.

Når tiden er inde og dyret skal slagtes, skal dette ske så hurtigt og skånsomt som muligt, i respekt for dyret. Dyr som ikke er egnet til transport, aflives på marken i vante omgivelser. På slagteriet sørger vores veluddannede slagtere for, at dyrene aflives hurtigst muligt, med mindst mulig påvirkning af stress.

Vi tror på, at hvad der er bedst for dyret, er også bedst for mennesket. Welfare Food - Det naturlige valg.

Naturkvæg.

Kvægs naturlige habitat er skov og lysåbne arealer, hvor der er mulighed for at græsse og søge læ for vejrliget og skygge for solen. Kvæg fra Welfare Food går ude hele året rundt. Motion, frisk luft og naturligt foder giver sunde dyr, hvorfor dyrlæge besøg praktisk talt er overflødige. Kvæget græsser primært ekstensive naturområder, hvor de indgår i pleje af heder, moser og overdrev.

Om vinteren føres kvæget til højere liggende arealer, hvor de fodres med hø og græsensilage. Hvor naturen ikke byder på naturlig læ for vind og vejr, har dyrene adgang til læskure.

Nyeste forskning indikerer at fritgående græssende kvæg har en mindre CO2 belastning end tidligere antaget. Det lave resourceinput ved produktion af Naturkvæg, kombineret med den forøgede fotosyntese, skabt gennem pleje af naturarealer, peger i retning af, at Naturkvæget bidrager positivt til nedbringelse af den samlede CO2 belastning.

Naturkvæg har det laveste indholdt af fedt og usund kolesterol og et højt indhold af sunde fedtsyrer, herunder Omega-3 fedt.